Diễn đàn sinh viên Thương Mại TMU

Bài viết nổi bật mới

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc ---------------o0o--------------- CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN 1. Tên chuyên ngành đào tạo Tiếng Việt: Quản trị hệ thống thông tin Tiếng Anh: Information System Management 2. Trình độ đào tạo: Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin đảm bảo đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên xã hội, có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội của ngành và chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học, bao gồm: - Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh, kiến thức ngành bao gồm: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học phát triển, Kinh tế học môi trường, Kinh...
7/8/17

Chuẩn đầu ra chuyên ngành Marketing thương mại

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH MARKETING-CHUYÊN NGÀNH MARKETING THƯƠNG MẠI Tên chuyên ngành đào tạo Tiếng Việt: Marketing Thương mại Tiếng Anh: Trade Marketing 2. Trình độ đào tạo: Đại học Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing thương mại đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên xã hội. Có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội và kiến thức của ngành marketing và chuyên ngành đào tạo, bao gồm: – Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia khối ngành Kinh tế, quản lý và kinh doanh và ngành Marketing; kiến thức ngoại ngữ theo chuẩn của trường, kiến thức tin học căn bản, kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học. – Có kiến thức đủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học vi mô; Kinh tế học vĩ mô; Các kiến thức về kinh tế xã hội;...
7/8/17

Chuẩn đầu ra chuyên ngành quản trị thương hiệu

1. Tên chuyên ngành: Tiếng Việt: Quản trị thương hiệu Tiếng Anh: Brand Management Trình độ đào tạo: Đại học chính quy Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị thương hiệu đạt chuẩn về kiến thức như sau: – Đạt chuẩn kến thức về giáo dục đại cương theo qui định của Bộ GD &ĐT, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị xã hội; kiến thức chuyên môn toàn diện của ngành và chuyên ngành đào tạo. – Có kiến thức bao quát về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh bao gồm: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, Thương mại điện tử căn bản, Quản trị công nghệ, Tổng luận thương phẩm học… – Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về QTKD và Marketing bao gồm: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực căn bản, Quản trị tài chính, Quản trị chất...
7/8/17

Chuẩn đầu ra ngành Quản trị Khách sạn và ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN 1. Tên chuyên ngành đào tạo Tiếng Việt:Quản trị khách sạn Tiếng Anh:Hotel Management 2. Trình độ đào tạo: Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị khách sạn đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội. Có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội và kiến thức của ngành và chuyên ngành đào tạo, cụ thể như sau: – Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị khách sạn, bao gồm:Nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt...
7/8/17
tmai-718d2.jpg

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ CÁC CHUYÊN NGÀNH THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIĐộc lập - Tự do - hạnh phúc CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 1. Tên ngành đào tạo Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh Tiếng Anh: Business Administration 2. Trình độ đào tạo: Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kiến thức sau: - Đạt chuẩn kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Quản trị kinh doanh; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có đủ kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học. - Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm : Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, Thương mại điện tử căn bản… - Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về quản trị kinh doanh gồm: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, …...
7/8/17

Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế

1. Tên chuyên ngành: Tiếng Việt: Thương mại quốc tế Tiếng Anh: International Trade 2. Trình độ đào tạo: Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức: - Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế, đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên xã hội, có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội của ngành và chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học. - Có kiến thức dủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh quốc tế bao gồm: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế môi trường, Kinh tế thương mại đại cương, Kinh tế quốc tế, Nghiên cứu môi trường vĩ mô quốc gia và quốc tế, môi trường cạnh tranh ngành, môi truờng và thị trường cạnh tranh của doanh nghiệp, môi trường nội tại doanh nghiệp, Nguyên lý kinh doanh hiện đại- Marketing căn bản, Quản trị học, Nguyên lý kế toán, Thương...
7/8/17

Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Luật Kinh tế- chuyên ngành Luật Thương mại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI 1. Tên chuyên ngành đào tạo Tên tiếng Việt: Luật thương mại Tiếng Anh : Commercial Law 2. Trình độ đào tạo : Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế /chuyên ngành Luật thương mại đạt chuẩn kiến thức sau: Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Luật kinh tế, nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học. Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm: Kiến thức về xã hội học, những nguyên lý căn bản trong quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, thống kê thương mại, quản lý tài chính - tiền tệ, kinh tế và kinh doanh...
7/8/17

Tuyên bố chuẩn đầu ra ngành Kinh tế- chuyên ngành Kinh tế Thương mại

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ THƯƠNG MẠI 1. Tên chuyên ngành đào tạo Tiếng Việt: Kinh tế thương mại Tiếng Anh: Trading Economics 2. Trình độ đào tạo : Đại học 3. Yêu cầu về kiến thức Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế /chuyên ngành Kinh tế thương mại đạt chuẩn kiến thức sau: Đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ngành Kinh tế, nắm vững những nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội; có kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn ở trình độ đại học. Có kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh bao gồm: Kiến thức về lịch sử và tầm ảnh hưởng của các học thuyết kinh tế; Toán học trong quản lý kinh tế và kinh doanh; Những nguyên lý căn bản trong quản trị doanh nghiệp và kinh doanh, thống kê thương...
7/8/17
  • Diễn đàn doanh nghiệp
  • Vingroup
  • Hội sinh viên Việt Nam
  • Trường anh ngữ AmazingYOU
  • Khách hàng - Khách sạn Renaissance
  • Vinatea - Tổng công ty Chè Việt Nam